فقير

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                    

                              فقير

                              اي بينوا كه فقر تو تنها گناه تست
                              در گوشه اي بمير كه اين راه راه تست
                              اين گونه گداخته جز داغ ننگ نيست 
                              وين رخت پاره دشمن حال تباه تست
                              در كوچه هاي يخ زده بيمار و دربدر
                              جان ميدهي و مرگ تو تنها پناه تست
                              باور مكن كه در دلشان ميكند اثر
                              اين قصه هاي تلخ كه در اشك و آه تست 
                              ا ينجا لباس فاخر كه چشم همه عذرخواه تست
                              در حيرتم كه از چه نگيرد درين بنا
                              اين شعله هاي خشم كه در هر نگاه تست
 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید