نانوشته


حرف های گفته و نگفته
تمثال خنجری از جنس واژه
می شکافد روح و جان را
حرف های گفته و نگفته
نوشته می شود اما پاک می شود
توّهم رویا و واقعیت سراب
روزمرّه هایی بی پایان

/ 0 نظر / 33 بازدید