بازنده

اما با لباسی سپید شد تمام بازی،با دگری

اما باید کرد زندگی

با کمی حس نسیم

با کمی واژه ی خوب

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید

در کنار چشمه

در شکاف یک سنگ

به امید فردا ها

به شوق روزهای ملس

برای حادثه

برای خنده های حوّا

با کمی پنجره و نور و صدا

با تابیدن عاشقانه میان کوچه پس کوچه ها

شاد باید بود

شاد ...

/ 0 نظر / 28 بازدید