درد من

فرشته بال سوخته

درد من!
تنها و تنها برای من است
توکه گمــ شده ای
می آیی برای سهم خواهی از چه؟
هیچ سهمی از این درد نخواهی داشت،تو
همه آن فقط مال من است
چون هنوز هم خودخواه هستم!
بال هایم را سوزانده ای
نه آن را میبینی
نه می توانی حس کنی
نه رنج حاصل از آن را تحمل می کنی
رویای پرواز را به خاک سپرده ام

/ 0 نظر / 97 بازدید