شکست ناخوش خوشی
گفت : خیلی می ترسم ...
گفتم : چرا ؟!
گفت : چون از ته دل خوشحالم ... این جور خوشحالی ترسناک است !
پرسیدم: آخر چرا ؟!
و او جواب داد : وقتی آدم این جور خوشحال باشد ، سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد!


بادبادک باز | خالد حسینی

/ 0 نظر / 26 بازدید