ندانستنــ

ﺗﻮ ﭼﻪ ﺩﺍﻧیــــ

ﮐﻪ ﭘﺲ ﻫﺮﻧﮕﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﻣنـــــ

ﭼﻪ ﺟﻨﻮﻧیـــــ

ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺯیــــ

ﭼﻪ ﻏﻤﯽ ﺳتـــــــ... ؟!

 

اخوان ثالث

/ 0 نظر / 41 بازدید