باور حـوّا

 

زیبا حـوّای من
زندگی زیباست ،
فقط اگر باور داشته باشی ...
زندگی پر از لحظه های نابِ ،
فقط اگر باور داشته باشی ...
زندگی پر از رنگِ ، پر از امیدِ ، پر از لمس زیباییِ ؛
فقط اگر باور داشته باشی ...
زندگی یک فرصتِ شگرفِ کشفِ لحظه های بی همتاست ؛
فقط اگر باور داشته باشی ...
زندگی پر از تکاپو و هیجانِ ؛
فقط اگر باور داشته باش ...
زندگی پر از هوای ناب عشق خداست ؛
فقط اگر باور داشته باشی ...

/ 0 نظر / 23 بازدید